Čierny Brod - Vízkelet

História

Obec je doložená z roku 1217 ako Kusoud, z roku 1297 Wyzkeleth Kosod, z roku 1411 ako Wyzkeleth alebo Wyzkelethkusod, z roku 1412 ako Wyzkeleth alebo Kyskyrth, z roku 1437 ako Felwyzkeleth, z roku 1773 ako Viszkelet, z roku 1948 ako Čierny Brod, maďarsky Vizkelt.
Hegy: obec je doložená z roku 1337 ako Hygi, z roku 1435 ako Naghegh.

Pohrebiská nitrianskej skupiny zo staršej doby bronzovej, slovansko-avarské a slovanské z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína z roku 1223. Patrila hradu Bratislava, od 16. storočia panstvu Šintava, od roku 1817 panstvu Čeklís, ktoré tu malo majer a rozsiahly chov oviec. Bývalo v nej aj niekoľko zemanských rodín. V roku 1715 mala 8 daňovníkov. V roku 1828 mal 126 domov a 909 obyvateľov. Obec bola v rokoch 1938-45 pripojená k Maďarsku.— Hegy: Obec sa spomína z roku 1337. Patrila hradu Bratislava. Neskôr jej obyvatelia získali zemanské výsady a podľa názvu obce sa menovali Hegyiovci. Od 18. storočia patrila viacerým zemanským ro­dom. V roku 1715 bola kuriálnou obcou, v roku 1828 mala 22 domov a 165 obyvateľov. V roku 1943 pripojili obec k Čiernemu Brodu.

Súčasnosť obce

Demografia
Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 1593
muži 807
ženy 786

•Predproduktívny vek (0-14) spolu 207
•Produktívny vek (15-54) ženy 457
•Produktívny vek (15-59) muži 571
•Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 358
•Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 1
muži 7
ženy -6

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:
• Predajňa potravinárskeho tovaru
• Pohostinské odbytové stredisko
• Predajňa nepotravinárskeho tovaru
• Predajňa pohonných látok
• Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
• Telocvičňa
• Ihrisko pre futbal (okrem školských)
• Pošta
• Verejný vodovod
• Verejná kanalizácia
• Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
• Rozvodná sieť plynu
• Komunálny odpad
• Využívaný komunálny odpad
• Zneškodňovaný komunálny odpad
• Základná škola
• Materská škola