Čierny Brod - Vízkelet

Koronavírus

Dátum zverejnenia: 06/03/2020

PANDEMICKÝ PLÁN
Nový pandemický plán pre druhú vlnu COVID-19. Pandemická komisia vlády Slovenskej republiky prijala Pandemický plán Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-pandemicky-plan-pre-druhu-vlnu-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Informácia z rokovania Vlády SR. V stredu 12. augusta 2020 o 10.00 hod. sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 32. rokovanie vlády SR. Vláda SR schválila okrem iného aj nasledovné materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-vlady-sr–oznam/mid/405616/.html#m_405616

EUROFONDY
Uzávierka výzvy: proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení. Rezort pôdohospodárstva informuje o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení k 28.8.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/uzavierka-vyzvy-proces-deinstitucionalizacie-existujucich-zariadeni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva pre mimovládne organizácie na zmiernenie dopadov COVID-19. Mimovládne organizácie na miestnej úrovni sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja miestnej komunity. Po podpore aktivít na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 v obciach a vyšších územných celkov rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporí aktivity občianskej spoločnosti vrátane RRA, euroregiónov a EZUS v novej výzve otvorenej do 2. septembra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-mimovladne-organizacie-na-zmiernenie-dopadov-covid-19–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Hraničné priechody
Aktuálne podmienky vstupu do cezhraničných krajín. Cestovanie do Česka, Rakúska a Maďarska sa od vrátilo do pôvodného režimu ako to bola pred krízou – bez povinnosti karantény alebo predloženia negatívneho testu na COVID-19 a bez časového ohraničenia. Je potrebné mať pri sebe potvrdenie o trvalom  alebo prechodnom  pobyte alebo preukázať skutočnosť o zdržiavaní sa na území týchto štyroch krajín najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európske financie
Európska komisia: návrh rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027. Predložený revidovaná rozpočet EÚ 2021-2027 a Nástroj EÚ pre budúce generácie prináša so sebou aj zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-navrh-rozpoctu-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-2021-2027-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmena hranice CR 03.06.2020

Usmernenie zotavovacie podujatia 03.06.2020  

Opatrenie zrusenie zakazu navstev 03.06.2020  

Opatrnie UVZSR nosenie rúšok 03.06.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Smart karanténa alebo štátna karanténa. Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Distribúcia poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv, pre školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu s názvom „Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020). Viac TU https://www.zmos.sk/distribucia-poskytnutych-pohotovostnych-zasob-zo-spravy-statnych-hmotnych-rezerv-pre-skolske-zariadenia–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 21.5.2020 Usmernenie č. 4 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-zameranej-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazm/mid/405616/.html#m_405616

 

Prieskum: Debarierizácia a cestovný ruch. Národná platforma proti bariéram – OZ Bez Bariér spustila zber dát a vstupov pre Národnú stratégiu odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/prieskum-debarierizacia-a-cestovny-ruch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Legislatíva
Aktuality legislatívnej rady NKÚ SR – apríl. Združenie miest a obcí Slovenska na základe spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky prináša ďalší prehľad Legislatívnej rady NKÚ SR. V legislatívnom prehľade za mesiac apríl prinášame informácie vo viacerých oblastiach. Mesačník mapuje aj situáciu s COVID-19 a obsahuje zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Jeho súčasťou je špeciálne vydanie, ktoré mapuje Programové vyhlásenie vlády SR 2020 – 2024. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-legislativnej-rady-nku-sr-april-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Bezpečnosť
Policajný zbor upozorňuje na podvodné prevody peňazí. Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z anglického prekladu Chief Executive Officer). Viac TU https://www.zmos.sk/policajny-zbor-upozornuje-na-podvodne-prevody-penazi–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dopravný podnik predáva ojazdené autobusy
Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dňa 25.05.2020 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ojazdených dopravných prostriedkov MHD spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, tretej osobe za odplatu č. OVS – 02/2020. Viac informácií nájdete na linku https://dpb.sk/sk/verejne-obstaravanie/obchodna-verejna-sutaz-predaj-ojazdenych-dopravnych-prostriedkov Samotná výzva s fotografia je TU

 

Úrad verejného zdravotníctva
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-skolskych-stravovacich-zariadeni–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-sr-jasle-skolky-skoly-s-ucinnostou-od-1-juna-2020–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.

Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“

Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-o-obnoveni-vyucovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Myslíte na digitálnu priepasť: sprístupnenie elektronických riešení pre všetkých. Európsky výbor regiónov organizuje v rámci projektu YFACTOR online podujatie „Myslíte na digitálnu priepasť“, ktoré sa uskutoční 11. a 12. júna 2020. Cieľom podujatia je zdôrazniť odhodlanie regionálnych a miestnych aktérov v  úsilí o uľahčenie digitálneho prechodu a zabezpečenia kontinuity poskytovaných služieb vo všetkých regiónoch EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/myslite-na-digitalnu-priepast-spristupnenie-elektronickych-rieseni-pre-vsetkych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva programu COSME: podpora samospráv v oblasti sociálnej ekonomiky. Cieľom projektov tejto výzvy je prepojenie siete miestnych a regionálnych samospráv v krajinách EÚ zúčastnených krajinách COSME a zainteresovaných strán s podobnými prioritami sociálnej ekonomiky a vytvorenie priestoru na medziregionálne vzdelávanie a spoluprácu. Viac TU https://www.zmos.sk/-vyzva-programu-cosme-podpora-samosprav-v-oblasti-socialnej-ekonomiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla úradné hodiny: v stredu budú od 13.00 – 16.00h

Sociálna poisťovňa od 1. apríla 2020 mení pri stále platnom stave obmedzenia pohybu verejnosti v jej priestoroch rozsah úradných hodín vo všetkých svojich pobočkách nasledovne:

 • pondelok 8.00 – 11.00 hod.
 • utorok 8.00 – 11.00 hod.
 • streda 13.00 – 16.00 hod.
 • štvrtok 8.00 – 11.00 hod.
 • piatok 8.00 – 11.00 hod.

Tento krok súvisí s úlohou krízového štábu Ministerstva vnútra SR postupovať pri vybavovaní agendy jednotne s inými úradmi. Rozšírenie úradných hodín v stredu popoludní tak umožní verejnosti vybaviť si svoje záležitosti so Sociálnou poisťovňou raz v týždni aj v popoludňajších hodinách.

 

Koronavírus a pracovné právo

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/koronavirus-a-pracovne-pravo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Rokovanie zastupiteľstiev v aktuálnom období

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s organizovaním rokovaní obecných a mestských zastupiteľstiev v tomto období dáva do pozornosti nasledovné https://www.zmos.sk/rokovanie-zastupitelstiev-v-aktualnom-obdobi–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácie pre obce s prítomnosťou marginalizovaných komunít
Minulý týždeň MRK v spolupráci s odborníkmi a neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú rómskym komunitám, pripravili analýzu situácie a návrhy riešení, zameraných na obmedzenie šírenia sa koronavírusu v marginalizovaných komunitách. Viac informácií TU https://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=dolezite-informacie

 

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt
Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.  Viac informácií nájdete TU https://www.zmos.sk/slovenska-posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Postup pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy – odporúčanie pre samosprávu
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2020 zo dňa 11. 3. 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorým bola na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia sa mestám a obciam odporúča následovné, ktoré je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/postup-pri-zabezpecovani-preneseneho-vykonu-statnej-spravy-odporucanie-pre-samospravu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete TU https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Fontos hivatkozások:

 

MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK A COVID-19 VÍRUS TERJEDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN VÍZKELET KÖZSÉG TERÜLETÉN

Tekintettel a koronavírus terjedésével kapcsolatban kialakult helyzetre röviden tájékoztatjuk Önöket a foganasított intézkedésekről:

 • A COVID-19 víris terjedésének megakadályozása érdekében a községi hivatal előtt elhelyezett információs táblán, továbbá a község honlapján folyamatosan közzétesszük az aktuális információkat,
 • Az oktatási és egyéb közintézményekben, iskolai étkezdében fokozzuk fertőtlenítést és a higéniát elősegítő tevékenységet,
 • Az iskolai kirándulásokat töröltük,
 • Tájékoztatjuk a szülőket az esetleges intézmény bezárásokról,
 • Visszavonásig töröljük a közéség és társrendezői által szervezett minden társadalmi, kulturális és sporteseményt,
 • Felkérjük valamennyi szervezetet, hogy a község terültén tartsák be a központi válságstáb rendezvényszervezés ügyében hozott határozatát,
 • Edzések alatt és a sportlétesítmények területén fokozzuk a fertőtlenítést és higéniát elősgítő tevékenységet,
 • Visszavonásig felfüggesztjük a zárt létesítmények használati engedélyét (kultúrház, tornaterem) sport és egyéb tevékenységek céljára,
 • Felkérjük lakosainkat, hogy lehetőség szerint a községi hivatalt érintő ügyeiket elektronikus úton intézzék – telefonon, e-mailben (obecciernybrod@stonline.sk),
 • Kérjük a lakosokat, hogy tartsák be a megelőzést, szükség esetén karantént előíró rendelekezéseket, amelyeket a közegészségügyi hivatal, egészségügyi minisztérium vagy egyéb szervek elektronikus felületein találnak,
 • Javasoljuk a község területén működő vállalkozásoknak, hogy telephelyeiken fordítsanak külön figyelmet a megelőző intézkedésekre, a boltokban a bevásárló kocsik és egyéb, az ügyfelek által használt tárgyak fertőtlenítésére.

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által kiadott fontos információk a lakosság számára:

A nyilvánosság számára, tekintettel a kezdődő influenzajárványra is, a megelőzést elősegítő javaslatok, amelyek hatásosak cseppfertőzéses megbetegedéseknél, mint amilyen a COVID-19 típusú koronavírus is:

 • gyakori kézmosás szappannal és melegvízzel, legalább 20 másodparecig. Ha nincs kéznél szappan és víz, használjon alkoholos fertőtlenítőt,
 • ne érintse meg a szemet, szájat, orrot, köhögéskor, tüsszentéskor az orrot és a szájat fedjük el egyszerhasználatos papírzsebkendővel, amit azonnal dobjunk el,
 • kerülje a közeli kontaktust nátha vagy influenza tüneteket mutató személyekkel,
 • tartson legalább egy méter távolságot köhögő, tüsszögő egyénektől,
 • betegség esetén telefonon konzultáljon orvosával, aki meghatározza a kezelés módját,
 • lehetőleg külön szobában tartózkodjon betegsége ideje alatt,
 • ügyeljen a felületek fertőtlenítésére otthonában,
 • védő- és szájmaszk viselése a fertőző beteg, vagy a közvetelen közelében tartózkodó számára ajánlott,
 • A Szlovák Köztársaság területén átmeneti vagy állandó lakhellyel rendelekző, az országban több mint 90 nap óta tartózkodó vagy dolgozó személy, aki 2020.03.10. után a Kínai Népköztársaságból, a Kóreai Köztársaságból, az Iráni Iszlám Kösztársaságból vagy az Olasz Köztársaságból Szlovákiába rendelet alapján e tényt azonnal kötelezően be kell jelentenie telefonon vagy elektronikus úton körzetei orvosának, gyerekorvosának, vagy az ellátásával megbízott személynek.
 • A 355/2007 Tt. törvény § 12 2. bekezdés f) pontja alapján az illetékes orvos a fentebb felsorolt országokból visszatérő személyek és a velük egy háztartásban lévők számára 14 napos karatént rendel el,
 • A 355/2007 Tt. törvény § 48 4. bekezdés d) pontja alapján a természetes és jogi személyek számára tilos tömgrendezvények, kulturális, sport- és egyéb események megrendezése.

Rendelkezések koronavírussal fertőzött személlyel egy háztartásban élő személyek számára:

 • karatém a fertőzött személlyel történt utolsó találkozás után legalább 14 napig,
 • naponta figyelni az egészségügyi állapotot (tünetek megjelenése: láz, köhögés, légszomj)
 • tilos a személyes érintkezés másokkal – látogatás, azon helyek látogatása, ahol nagyszámú ember csoportosulhat – éttermek, boltok, posta, stb.
 • tilos az utazás,
 • munkábajárárás, iskolalátogatás tilos,
 • a fentebb felsorolt tünetek megjelenése esetén telefonon keresse meg körzeti orovosát.

Ha az illetőnél beigazolódik a koronavírus-fertőzés, a Galántai Regionionális Közegészségügyi Hivatal felülvizsgálja az érintettel korábban kapcsolatba került személyeket. Ezeknél az eseteknél a közegészségügyi hivatal igénybe veheti a helyi községi hivatal segítségét.

 

Tekintettel a Szlovák Köztársaság járványügyi helyzetére, sürgetjük önöket, hogy szigorúan kövessék a jóváhagyott óvintézkedéseket a vírus terjedésének lelassítására.

1. Minimalizálják a másokkal való érintkezést ebben az időszakban, kerüljék az embercsoportokat és tartsák be a következetes személyes higiéniát, azaz alaposan mossanak kezet szappannal.

2. Ha nagyszámú emberrel kell egy környezetben lenniük – például élelmiszerüzletben, munkában, vagy tömegközlekedéssel utazva – hordjanak védőmaszkot. Ennek hiányában tegyenek egy kendőt, sálat vagy anyagdarabot, amely az orrukat és a szájukat is takarja.

3. Ebben az időszakban ne látogassák meg feleslegesen a nagyszüleiket az unokákkal, vagy személyesen.

4. Ha van tudomásuk egy magányos emberről, akinek segítségre lehet szüksége – hívják telefonon a községi vagy városi hivatalt.

5. Csak vészhelyzet esetén látogassák meg háziorvosukat. Előzetesen mindig hívják a rendelőt telefonon.

6. Azok, akik a közegészségügyi hivatal döntése alapján kötelező karanténban vannak, kötelesek betartani azt. A karantén megszegése esetén az elkövető 1659 € bírságot kaphat.

MUDr. Iveta Šuleková, RÚVZ Galanta

 

Prílohy