Čierny Brod - Vízkelet

Nové požiadavky pre vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste

Dátum zverejnenia: 20/02/2015

Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2014, obec vydá povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste len vtedy, ak predávajúci predloží fotokópiu strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.

Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu.

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta a predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste nevydá.