Čierny Brod - Vízkelet

Staršie faktúry

374 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 193,87 €
373 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 1 152,18 €
372 RANET systems Bratislava s.r.o. Mesačný poplatok za internet 15,06 €
371 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telekom.služby 94,48 €
370 Slovak Telekom, a.s. Poplatok za telekom.služby 58,84 €
369 SPP, a.s. Mesačný poplatok za plyn 1.494,-€
368 Západoslov.vod. spol., a.s. vodné MŠ+15 b.j. za 7/202 133,78 €
367 Mgr. Papp Ladislav – LAPPART tlač samolepiek 58,-€
366 AQUAMONT spol. s r.o. zemné práce na základe zmluvy o dielo “Nájomný bytový dom Č.Brod – SO 02” 19203,74 €
365 AQUAMONT spol.s r.o. zemné práce na základe zmluvy o dielo “Nájomný bytový dom Č.Brod – SO 01” 19203,74 €
364 GL, s.r.o. nákup PHM 225,86 €
363 FIRMA TAKÁČ Mostová obedy pre dôchodcov 848,64 €
362 Fermo s.r.o. Preprava osôb – Taksony 517,50 €
361 ŠEVT a.s. školské poreby pre ZŠ maď. 45,80€
360 Bartolmej Halász pokládka zámkovej dlažby aj s materiálom 2.045,- €
359 Bartolomej Halász pokládka zámkovej dlažby aj s materiálom 3264,-e
358 Dokumenta, a.s. licenčný poplatok soft.riešenia ADMIS 33,05 €
357 ŠEVT a.s. nákup tlačív MŠ 9,16 €
356 Technické služby Ernest Molnár vývoz odpadu 134,11 €
355 PYROGUARD s.r.o. hasiace prístroje 598,32 €
354 Mesto Galanta náklady na činnosť SÚ za III.Q/2012 457,20
353 BINS s.r.o. nákup plastových nádob s kolieskami 654,-€
352 Oto Culinka-Montážne služby odborné prehliadky plynovodov 288,-€
351 Serédi Ľudovít Signál dodávka a montáž poplach. systému narušenia 402,90
350 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. poplatok za prenájom zariadenia 164,94 €
349 Ing.Straňák Zsolt vyprac. energetického certifikátu na OcÚ Č. Brod 550,-€
348 Poradca s.r.o. Odborný mesačník PaM 39,-€
347 Mesto Galanta náklady na činnosť SÚ za II.Q/2012 457,20
346 Ruman František vývoz a čistenie odpadovej vody 41,42
344 RANET systems Bratislava s.r.o. mesačný popl.za internet MŠ 15,06
343 ZSE Energia, a.s. elektrina 193,87 €
342 ZSE Energia, a.s. elektrina 9,10€
341 AQUAMONT, spol. s r.o. beton.zmes 72.-€
340 Úrad MV SR Bratislava tlačivá pre matriku 71,89
339 DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o. elektroinštalačné práce 98,40 €
338 ZSE Energia, a.s. záloha za elektrinu 1152,18 €
337 AGIL, s.r.o. plastové vchodové dvere MŠ 756,-€
336 Erik Szücs stravné 14,-€
335 SPP opakovaná dodávka zemného plynu 1494,-€
334 Firma Takáč Mostová obedy pre dôchodcov 753,17
333 Technické služby Ernest Molnár vývoz odpadu 90,72
332 AVE Bratislava s.r.o. služby v odpadovom hospodárstve 2980,22
331 EKOTOALETY s.r.o. prenájom mobilných WC,ihrisko TJ 144,-€
329 GL, s.r.o. PHM 321,10
328 Kerektó T.K.O. s.r.o. uloženie komun.odpadu 81,65
326 DAISY-ELEKTRO. s.r.o., Galanta Práce plošinou a materiál 2052,37
325 RANET systems Bratislava s.r.o. Mesačný popl. podľa zmluvy MW895 15,06
324 Kerektó T.K.O. s.r.o., Čierna Voda uloženie smesového kom. odpadu 81,56
323 GL, s.r.o., Galanta pohonné látky 321,10
322 Daisy-Elektro, spol. s r.o., Galanta Práce (HR – IVECO) 98,40
321 Aquamont, spol. s r.o., Horné saliby Beton zmes C 12/15 72,00
320 Tlačiareň MV SR Bratislava Rodný list, Úmrtný list, Sobášny list 71,89
319 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava dodávka el. energie 9,10
318 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava dodávka el. energie 193,87
317 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava dodávka el. energie 1152,18
316 AGIL, spol. s r.o., Čierna Voda 434 Plastové vchodové dvere do MŠ 756,00
315 Erik Szűcs, Štvrť SNP 998/23, Galanta Občerstvenie – Obecný deň 14,00
314 SPP, a.s. dodávka plynu 1494,00
313 Firma Takáč, Mostová 10 Obedy pre dôchodcov za mes. 06/2012 753,17
312. DAISY-ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta práce so strojom – rýpadlo CAT-E 398,62 €
311. Pavliš a Hartmann Slovakia, s.r.o. Bratislava materiál pre požiarnikov 375,36 €
310. Asociácia správcov registratúry, Nováky za odborný seminár “Správa registratúry” 39,-€
309. Konica Minolta Slovakia pravidelná platba 06/2012 164,94 €
308. Jozef Mihály, projekt. vykonanie OP a OS, vypr. správy OcÚ v ČB 100,- €
307. Tech.služby Ernest Molnár, Veľké Úľany vývoz odpadu 134,11 €
306. Dokumenta, a.s. Strojnícka 103, BA ADMIS na obd.21.6.-20.12.2012 33,05 €
305. Advokátska kanc. JUDr.Peter Peružek právne služby 05/2012 144,-€
304. Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava združené poistenie majetku 525,73 €
303. Milan Pipík, Servis váh, Bratislava servis váh v ŠJ MŠ a ZŠ 161,10 €
302. Ing. Marián Péteri, auditor, Šaľa za audit účtovnej závierky 2011 840,-€
301. Oto Culinka, Montážne služby, Čierny Brod odborné prehliadky plynovodov 260,40 €
300. AVE Bratislava, s.r.o. Bratislava služby v odpad. hospodárstve 2.325,52 €
299. Carrier Company s.r.o. Čierny Brod 565 čistiace prostriedky do ŠJ MŠ 50,06 €
298. Západosl. vodárenská spol., a.s. Šaľa vodné – cintorín od 1.4. do 5.6.2012 66,90 €
297. DAISY – ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta práca s plošinou 264,-€
296. Daisy- ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta elektroinštalačný materiál-VO 105,80 €
295. Daisy ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta elektroinštalačný materiál verejné osvetlenie 178,85 €
294. Daisy ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta elektroinštalačný materiál 114,24 €
293. RANET systems Bratislava , s.r.o. Bratislava mesačný poplatok za internet pre ŠJ 15,06 €
292. ŠEVT, a.s. Banská Bystrica tlačivá pre MŠ 14,76 €
291. Západoslov.vodár.spoloč., a.s. Šaľa vodné MŠ a 15.b.j. 148,94 €
290. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónny a intern.poplatok OcÚ-05/2012 94,93 €
289. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónny a intern. poplatok ZŠ maď., MŠ a ŠJ 77,21 €
288. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka EE 193,87 €
287. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka EE 1152,18 €
286. Obecny úrad Čierny Brod faktúra za odmenu skladníkovi CO 75,- €
285. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava za stravné lístky a poplatky 1.980,07 €
284. KEREKTÓ T.K.O., s.r.o. Čierna Voda za uloženie odpadu 219,44 €
283. VF Project Marketing, s.r.o. Šaľa – Veča spracov. žiadosti o NFP 600,-€
282. GL, s.r.o. Šafárikova 429, Galanta pohonné hmoty a olej 525,72 €
281. Firma Takáč, Mostová 10 obedy pre dôchodcov 05/2012 724,-€
280. DAISY-ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta práce /rýpadlo CAT-E/ 954,82 €
279. SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, BA opakovaná dodávka – faktúra 1.494,-€
278. DELTA stone, s.r.o. Čierna Voda 188 drv.kamenivo 0/22+doprava 171,86 €
277. ZSVS , a.s. Pázmánya 4, Šaľa za STM práce 33,90 €
276. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava Zálohová faktúra na stravné lístky 315,05 €
275. BETIS spol.s.r.o., Mierová 172,Bratislava pracovné stroje a náradia, materiál 11427,65 €
274. Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany vývoz odpadu z kontajnerov 134,11 €
259. Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava pravidelná platba za obdobie 05/2012 164,94 €
273. AQUAMONT, spol.s.r.o.Horné Saliby materiál na ihrisko 83,90 €
272. Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina predplatné na PORADCA 2013 – vyúčtovanie 28,40 €
271. RANET systems, Bratislava mesačný popl. podľa zmluvy MW895 15,06 €
270. TIMI-INTO, s.r.o. Galanta kancelársky papier A3 43,14 €
269. JUDr. Peter Perúžek, advokát, Piešťany právne služby 144,-€
268. Bartalomej Halász, Čierny Brod č. 508 Tech. a biotech.opatrenia v obci ČB staveb. práce 8200.-€
267. Norbert Deák – SHR, Čierny Brod 483 práca s traktorom 60,-€
266. Verlag DasHofer záloha na aktualiz. a doplnkovk príručke ÚS 160,17 €
265. ZSVAK Šaľa vodné pre MŠ-04/2012 17,68 €-
264. ZSVAK, Šaľa vodné – 15.b.j. 118,64
263. AVE Bratislava, s.r.o. Bratislava Služby v odpadovom hospodárstve 2224,93€
262. PAVLI, s.r.o. Mostová 143 údržba počítača a programu 136,-€
261. Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany vývoz odpadu z kontajnerov 220,90 €
260. Carrier Company, s.r.o. Čierny Brod čistiace prostriedky pre ŠJ ZŠ Čierny Brod 50,03
258. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telef.popl. a internet pre MŠ a ZŠ maď. 76,92 €
257. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónny popl. a za internet 91,87 €
256. KEREKTÓ T.K.O.s.r.o. Čierna Voda uloženie smesového komunálneho odpadu 99,96 €
255. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektriny 1152,18 €
254. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektriny 193,87 €
253. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektriny 9,10€
252. KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Bratislava poistenie majetku obce 64,65 €
251. GL, s.r.o. Galanta za pohonné hmoty 04/2012 169,-€
250. SPP, a.s.Mlynské nivy 44/a, Bratislava opakovaná dodávka zem. plynu za obd. 05/2012 1494,-€
249. Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina záloha za predplatné “PORADCA 2013 “ 28,40 €
248. Firma Takács, Mostová 10 obedy pre dôchodcov 04/2012 655,04 €
247. Karol Mandák, Tomašíkovo 370 preprava – Deň zeme- upratovanie 58,-€
246. Konica Minolta Slovakia, spol.s.r.o. Bratislava pravidelná platba za 4/2012 164,94 €
245. Kutak Rudolf, kominár, Mostová 333 pov. kont. plynových kom. dymovodov 170,90 €
244. SLOVGRAM , Bratislava ver. prenos prostr. tech. zar.-MR za rok 2012 33,50 €
243. JUDr. Peter Peružek, advokát, Piešťany právne služby 144,-€
242. Technické služby, Ernest Molnár, Veľké Úľany vývoz odpadu z kontajnerov 134,11 €
241. AVE Bratislava , s.r.o. Hlohová 6, Bratislava odvoz smetí z kukanádob 2705,73 €
240. RANET systems Bratislava mes. popl. podľa zmluvy MW895 15,06 €
239. Ruman František vývoz odpadovej vody -TJ 42,22 €
238. Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Źilina Zbierka zákonov SR -2.preddavok 50,- €
237. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónny popl. OcÚ 03/2012 101,89
236. Slovak Telekom, a.s., Bratislava telefónny popl. ZŠ maď. MŠ,a ŠJ 92,51 €
235. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava faktúra za stravné lístky 1731,24 €
234. ZSVAK, a.s. Šaľa vodné k 31.03.2012 209,53 €
233. Kerektó T.K.O.s.r.o. Čierna Voda uloženie zmesového odpadu 48,19 €
232. ZS Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektriny 1152,18 €
231. ZS Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektriny 193,87 €
230. GL, s.r.o. Galanta pohonné hmoty 30,72€
229. ZS Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektriny 9,10€
228. TIMI-INTO, s.r.o. Galanta kancelárske potreby 24,72 €
227. ELMONOP, s.r.o. Sládkovičovo materiál 317,43 €
226. Firma Takáč, Mostová 10 obedy pre dôchodcov za mesiac 03/2012 724,-€
225. SPP, a.s. Bratislava opakovaná dodávka plynu 04/2012 1494,-€
224. PAVLI, s.r.o. Mostová práce s PC 708,-€
223. DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o. Galanta práce s plošinou na verejnom osvetlení 72.-€
222. DAISY-ELEKTRO spol.s.r.o. Galanta elektroinštalačný materiál na verejné osvetlenie 245,64 €
221. DAISY-ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta materiál na opravu MR 403,92 €
220. Ing. Ján Kelo – A.J.K Bratislava poradenstvo pri fin.projektu na indiv.potreby obce 500,-€
219. Restaurant Wien, s.r.o. Galanta stravovanie pre členov MVK-voľby do NR SR 117,60 €
218. K Z PROJEKT, s.r.o. Topoľnica dodávka dopravných značiek 134,16 €
217. Technické služby, Ernest Molnár, Veľké Úľany vývoz odpadu z kontajnerov 258,48 €
216. Carrier Company, s.r.o. Čierny Brod čistiace prostriedky pre MŠ 49,98 €
215. ASTAS, s.r.o. Galanta prostriedky na výchovu a vzdel.pre MŠ 300,85 €
214. Ing. Ján Vlček , TOPSET, Stupava aktualizácia programov za r. 2012 230,63 €
213. Edu Work, s.r.o. Senica tlakové reproduktory – 5 ks 209,50 €
212. KONICA MINOLTA, spol.s.r.o. Bratislava pravidelné platby za kopírovací stroj 164,94 €
211. Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava stravné lístky-zálohová faktúra 1731,24 €
210. Mgr. Papp Ladislav-LAPPART, Čierny Brod 512 Označenie budovy OcÚ, montáž tabule, interierová inf.tabuľa, označenie miestností 878,-€
209. LAPPART, s.r.o., Čierny Brod 512 stojan na bic, úradná tabuľa, magnety na tab 988,80
208. TIMI-INTO, s.r.o.,Hodská 1644/69, Galanta tonery do tlačiarní a väzba 168,06 €
207. JUDr. Peter Peružek, Piešťany právne služby 02/2012 144,-€
206. SEGA Audio, s.r.o. Galanta nastavenie kamier a cestovné náhrady 63,60 €
205. AVE Bratislava, s.r.o. Bratislava služby v odpadovom hospodárstve 02/2012 1408,85 €
204. Mgr. Alena Jaššová, Šaľa za doručenie GaŠa Žurnálu za obd. 05.2012-04.2013 52,28 €
203. Slovenská internetová, s.r.o. Žilina poplatok za pohrebiská 148,71 €
202.a Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónne poplatky a poplatky za internet-2.strana 0
202. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telefónny popl. MŠ, ZŠ maď a ŠJ 1.strana 77,78 €
201.a Slovak Telekom, a.s. Bratislava druhá str. fa. č. 473605807, telef. a inte.popl. OcÚ 0
201. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónny poplatok a poplatok za internet OcÚ 76,03 €
200. Mesto Galanta doplatok nákladov-činnosť stavebného úradu za r. 2011 275,02
199. Obec Čierny Brod znalecký pos. na poz. parc.č. 1223/11 51,23 €
198. Obec Čierny Brod znalecký pos. na pozemok č. 1223/10 51,23 €
197. Ing.Renáta Zálešáková, Galanta vyh. znal. posudku na poz. parc.č. 1223/10 a 11 102,46 €
196. M L , spol.s.r.o. Hlavná 28, Šaľa kábel a svorky – miestny rozhlas 576,55 €
195. Peter Jurík -LISA, Čierna Voda 390 registrácia domény, prenájom servera a aktualizácia 162,53
194. ZSVAK, a.s. Šaľa vodné2/2012 – MŠ a b.j. 138,84
193. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektr.energie 193,87 €
192. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka elektrickej energie 1152,18
191. VF Project Marketing spracovanie žiadosti o NFP 1800,-€
190. Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava poistenie majetku -splátka 03-06/2012 133,97 €
189. ZSE Energia, a.s. Čuleenova , Bratislava opakovaná dodávka EE 03/2012 9,10€
188. IVES Košice, Čsl.armády 20, Košice Služby STP APV obd. 2012 265,54 €
187. SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava opakovaná dodávka za odber zemného plynu 1494,-€
186. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica tlač poštových poukážok 92,87 €
185. Firma Takáč, Mostová 10 obedy dôchodcom 02/2012 710,74 €
184. Erika Bogárová, Mierová 1430/45, Galanta doprac. proj.dok. na stavbu 550,-€
183. Pater Nagy – DREVMONT vyhotovenie kuchynskej linky so zástenou 809,-€
182. Peter Nagy-DREVMONT vyhotovenie písacích stolov, skríň, kryt na kotol 878,-€
181. Culinka Oto-Montážne služby, Čierny Brod oprava kotla v 15.b.j. Čierny Brod 198,60 €
180. TIMI-INTO, s.r.o. Galanta príloha k faktúre č. 120054 0
180. TIMI-INTO,s.r.o. Galanta kancelársky papier a obálky 117,-€
179. Pék Arpád-PEKTRANS, Čierny Brod preprava osôb Č.Brod-Donovaly a späť dňa 20.02.2012 520,80
178. RNDr. Vladimír Pargáč, Šaľa inštalácia software, archivácia údajov a cestovné 73,-€
177. Konica Minolta, Slovakia nájomné za kopírovací stroj 164,94 €
176. FLYNET, s.r.o. Nitra počitač. uprav.digit.fotografie-územie obce 948,-€
175. VF PROJECT MARKETING, s.r.o. Šaľa-Veča vypracovanie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR 360,-€
174. VF PROJECTMARKETINGS, s.r.o. Šaľa-Veča vypracovanie projektu – výzva EACEA 1200,-€
173. DAISY-ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta elektroinštalačný materiál a plošina 222,96 €
172. M L spol.s.r.o. Šaľa elektroinštalačný materiál 124,49 €
171. JUDr. Peter Peružek, advokát, Piešťany právne služby 144,-€
170. AVE Bratislava, s.r.o. , Bratislava príloha k faktúre č. 2701201141 0
170. AVE Bratislava, s.r.o. Bratislava odvoz odpadku a poplatok za uloženie odpadu 1683,34 €
169. KEREKTÓ, T.K.O.s.r.o. Čierna Voda príloha k faktúre č. 120018 0
169. KEREKTÓ, T.K.O. s.r.o. Čierna Voda uloženie zmesového komunálneho odpadu 97,59 €
168. GEO-Komárno, s.r.o. Komárno príloha k fa č. 26/2012 0
168. GEO-Komárno, s.r.o.,Komárno vykonávanie hydrogeolog. a inž.-geolog.prieskumu pre nájomné bytové domy 837,60 €
167. RTVS, s.r.o. Bratislava poplatok za služby TV a Rozhlas 223,96 €
166. ÚPn s.r.o. Bratislava spracovanie územného plánu 1.a 2. etapa 10800,-€
165. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka EE 9,10€
164. Werlag Dashofer, Bratislava predplatné na ÚČTO obcí a ROPO 278,78 €
163. Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.Žilina nedoplatok na Zb.zákonov2011 49,73 €
162. ZSE Energia, a.s. Bratislava nedoplatok na EE 236,68 €
161. ZSE Energia, a.s. Bratislava nedoplatok na EE 220,34 €
160. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka na EE 971,33 €
159. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka EE 180,41 €
158. ZSE Energia, a.s. Bratislava za elektrinu 193,87 €
157. SPP, a.s. Bratislava preddavok na plyn 1494,-€
156. ZSVAK Šaľa vodné 165,33
155. VF Project Marketing, s.r.o. Šaľa spracovanie žiadosti o nenávratný FP pre rok 2012 – Protipovodňová ochrana 480,-€
154. Slovak Telekom, Bratislava telefónne poplatky- OcÚ a ZŠ maď a MŠ 92,15 a 92,35 €
153. GL,s.r.o. Galanta oleje 17,50 €
152. Peter Nagy, Drevmont- Čierny Brod, Čierny Brod č.227 vyhotovenie a montáž kancelárskych stolov 832,-€
151. Stavebniny plus, s.r.o. Čierny Brod 71 ostatný materiál 626,94 €
150. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakovaná dodávka tovaru a služieb- EE 150,36 €
149. ZSE Energia, a.s. Bratislava opakované dodávky EE 312,46 €
148. SPP, a.s. Bratislava vyúčtovacia faktúra-preplatok -608,23 €
147. LAPPART. Mgr. Ladislav Papp Čierny Brod č. 512 tlač samolepiek 217,50 €
146. Peter Nagy, Drevmont-stolárstvo Čierny Brod výroba a montáž skríň 765,-€
145. AVA-STAV s.r.o. Galanta dobropis – časť faktúry č. 201100078 -2.160,- €
144. TIMI-INTO, s.r.o. Galanta kancelárske potreby 102,79 €
143. Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava odmena za licwenciu na verejné použitie hudobných diel 14,28€
142. Firma Takács, Mostová 10 Obedy dôchodcom 01/2012 617,92 €
141. ZSE Energia, Bratislava opakované dodávky elektrickej energie 9,41 €
140. Silvester Ollé, Tomášikovo 465 zhotovenie rímsi 500,-€
139. Igor Kováčik – Petit, Sereď tlač poštových poukážok pre ŠJ MŠ 29,40 €
138. Timi-Into, Galanta kancelárske potreby 401,48 €
137. Centrálny depozitár cenných papierov, Bratislava za vedenie účtu 157,81 €
136. Peter Nagy, Drevmont-Stolárstvo Čierny Brod č. 227 recepčný pult-výroba a montáž 780,-€
135. Konica-Minolta, Bratislava pravidelná platba za 1/2012 164,94 €
134. Erika Bogárová, Galanta Vypracovanie PD na stavbu Nájomné bytové domy Čierny Brod 10.346,55
133. Renáta Zálešáková, znalec,Galanta Znalecký posudok na budovu ZŠ s prísl. 656,60 €
132. Petit Press, a.s. Bratislava Inzerát do ÚJ SZÓ na výberové konanie na riaditeľa ZŠ maď. 115,04
131. Akademia Uni, s.r.o. Galanta Seminár-Daňové priznanie za r.2011 45,-€
130. ZSE Energia,a.s. Bratislava nedoplatok na EE 14,96 €
129. Ing.Kristián Farkas, Veľké Úľany Vypracovanie proj.dokumentácie Thurzovská kaplnka 400,-€
128. JUDr.Peter Perúžek, advokát, Hlohovec právne služby 144,-€
127. Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Žilina Vyúčtovanie predplatného za r. 2011 Finančný spravodajca 21,19 €
126. Technické služby, Ernest Molnár Veľké Úľany vývoz odpadu z kontajnerov 134,11 €
125. Kerektó, T.K.O.s.r.o.Čierna Voda uloženie smesového komunálneho odpadu 117,49 €
124. ZSE Energia, a.s. Bratislava preplatok na EE -39,68 €
123. ZSE Energia, a.s. Bratislava vyúčtovacia faktúra na elektrinu za r. 2011 872,81 €
122. ZSVAK, a.s. Nitra, závod Galanta vyúčtovanie vody k 31.12.2011 243,60 €
121. Slovak Telekom, a.s. Bratislava telefónny poplatok pre ZŠ a MŠ 37,58 €
120. Slovak Telekom, a.s.Bratislava telefónny poplatok za 12/2011 78,64 €
119. Firma Takács, Mostová 10 obedy pre dôchodcov za 12/2011 607,31 €
118. TIMI-INTO, s.r.o. Galanta kancelársky materiál 12,62 €
117. Vaša Slovensko. s.r.o.Bratislava Odobraté stravné lístky 1814,18 €
116. SPP,a.s. Bratislava opakovaná dodávka plynu 19.01.-29.02/2012 1.494,-€
115. Culinka-Montážne služby údržba a opravy 1204,20 €
114. AVE Bratislava služby v odpad.hosp. 12/2011 2374,98
113. Erika Bogárová, Galanta vypracovanie projektovej dokum.nájomné bytové domy 10346,55
112. Stavebniny plus, s.r.o. materiál 3723,32 €
111. AVE, Bratislava, s.r.o. odvoz smetí a popl.za uloženie 2185,-€
110. Gastro servis škrabka zemiakov pre ŠJ ZŠ 1.021,20
109. Erika Bogárová proj.práce,nájomný byt 1.500,-€
108. SPP,a.s. opakovaná dodávka plynu 1.399,-€
107. Halász Bartalomej uloženie zámkovej dlažby pred OcÚ 3.376,20 €
106. Emil Čonka.Virein prvky dets.ihriska MŠ 3140,-€
105. Halász Bartalomej I.splátka-zámková pred OcÚ 2500,-€
104. AVA-stav, s.r.o. rekonštrukcia budovy OcÚ 41404,31
103. ZSE Energia, a.s. opakovaná dodávka elektriny 1119,89
102. AVE Bratislava, s.r.o. odvoz smetí 10/2011 2503,12
101. SPP. a.s. opakovaná dodávka za odber plynu 1.399,-€
100. Vaša Slovensko stravné lístky 1482,41 €
99. AGIL, spol.s.r.o. plastové dvere 1328,40 €
98. Erika Bogárová proj.práce Zberný dvor 1500,-€
97. AVE Bratislava,s.r.o. služby v odpad.hosp.09/2011 3006,93
96. AVA-stav, s.r.o. Rekonštrukcia OcÚ 86173,34 €
95. K&K Project, s.r.o. Proj.dokumentácia 1200,-€
94. Culinka-Montážne služby zhotovenie plyn.prípojky na OcÚ 1278,-€
93. SPP, a.s. za odber zemného plynu 1399,00 €
92. AVE Bratislava, s.r.o. služby v odpad.hosp. 2715,96€
91. Vaša Slovensko,s.r.o. Bratislava stravné lístky a poplatky 1046,18 €
90. Erika Bogárová,Galanta projekt.práce -Zberný dvor 1500,-€
89. GEO – ING., s.r.o. výškopisné a poloh. zameranie 1.200,-€
88. Jozef ŠMRHOLA-OLYMP reprezentačné predmety 1988,36
87. SPP. a.s. Bratislava záloha na plyn 09/2011 1399,00 €
86. Daisy ELEKTRO, spol.s.r.o. Galanta elektroinštalačný materiál 2.376,74 €
85. AVE Bratislava,s.r.o. služby v odpadovom hosp. 3128,55€
84. SPP, a.s. Bratislava preddavok na plyn 1399,-€
83. SPP, a.s. Bratislava opakovaná dávka za plyn 1399,-€
82. AVE Bratislava s.r.o. odvoz smetí a popl. za uloženie odpadu 2450,56
81. SPP Bratislava opakované dodávky plynu 1399,-€
80. Emil Čonka-VIREIN dodávka a montáž detského ihriska 3.936,-€
79. AVE Bratislava odvoz odpadu 3062,05 €
78. SPP Bratislava opakovaná dávka za plyn 1399,-€
77. AVE,s.r.o. Bratislava odvoz smetí a popl.za uloženie 2.105,60 €
76. AgroTrade, s.r.o. pracovné náradia 5.363,33 €
75. SPP, a.s. Bratislava opakovaná dodávka plynu 1399,-€
74. IURA EDITION,spol.s.r.o. PRÁVO PRE ROPO A OBCE 57,70 €
73. DATATRADE, s.r.o. Publikácia-obce info 27,48
72. POLIFARBE SK, spol.s.r.o. farby na maľovanie 27,60 €
71. Technické služby Molnár Ernest vývoz odpadu z kontajnerov-cintorín 134,11
70. Peter Jurík – LISA registrácia domény, prenájom servera a aktualizácia 162,53
69. Mesto Galanta na činnosť stavebn.úradu -doplatok I.Q.2011 77,79 €
68. Konica Slovakia, spol.s.r.o. pravidelná platba 164,94
67. Janette Marczibál-Connect kancelárske potreby 251,72
66. IVES Košice služby STP APV 265,54
65. ZSE Energia, a.s. predpokl.spotreba elektriny 1198,21
64. ZSE Energia, a.s. predpokl.spotreba elektriny 190,22
63. Západosl.vodár.spoloč.,a.s. vodné 15.b.j. 79,20
62. Západosl.vodár.spoločn.,a.s. vodné MŠ 13,20
61. ZSE Energia, a.s. predpokladaná spotreba DP budova 11,52
60. T COM a.s. telef.popl. OcÚ 80,76
59. T COM, a.s. telef.popl. MŠ a ZŠ maď. 26,77
58. AVE,s.r.o. Bratislava odvoz odpadu a popl. za ulož. 1522,51
57. Techn.služby V.Úľany odvoz odpadku z kontajnerov 128,54
56. Komensky, s.r.o. za užív.intern.knižnice ZŠ maď. 3,32
55. Slov.internetová poplatok za užív.programu-pohrebiská 178,45
54. Culinka-Montážne služby oprava plynového zásobníka vody v TJ 38,40
53. Poradca podnikateľa Zbierka zákonov 2010-vyúčt. 42,22
52. Komunálna poisťovňa poistenie majetku 133,97
51. SOZA,Bratislava odmena za licenciu 14,28
50. Pék Arpád-PEKTRANS preprava osôb -lyžovačka 499,20
49. FIRMA TAKÁCS,Mostová obedy dôchodcom 490,62
48. SEGA AUDIO servisná práca 42,72
47. SPP Bratislava predpokladaná dodávka plynu 1399,00
46. Mesto Galanta spoločná úradovňa dopl.2010 342,02
45. VAŠA SLOVENSKO, s.r.o. Stravné lístky a poplatok 1648,30
44. CARRIER COMPANY, s.r.o. čistiace prostriedky pre MŠ 49,93
43. MAFOC, Mostová vývoz odpadovej vody z DP 15,00
42. Konica Slovakia,spol.s.r.o. pravidelná platba 164,94
41. ZSE Energia,a.s. dodávka elektriny -VO… 1110,73
40. ZSE Energia,a.s. dodávka elektriny DP 11,00
39. ZSE Energia, a.s. dodávka elektriny MŠ a VO 177,79
38. AVE Bratislava,s.r.o. odvoz odpadu z obce 1616,28
37. ZSVAK, a.s. vodné pre MŠ a 15.b.j. 159,60
36. T COM a.s. telefónny popl. ZŠ maď.a MŠ 34,50
35. T COM a.s. telefónny poplatok OcÚ 82,85
34. Kürtösy Marian vykonané práce pre OcÚ 591,73
33. KONICA Slovakia,s.r.o. vyúčtovacia faktúra 5,42
32. Firma Takács obedy dôchodcom 01 456,30
31. MINOGRAF potlač na samolepky 475,20
30. Tlačiareň MVSR oficiálne tlačivá 80,97
29. SPP, a.s. dodávka plynu 1399,00
28. SPP, a.s. plyn-vyúčtovanie 3860,07
27. SPP, a.s. vyúčtovanie spotreby plynu -1148,68
26. ŠEVT,a.s. tlačivá pre ZŠ 8,20
25. TIMI-INTO,s.r.o. renovované náplne do tlač. 127,45
24. TOPSET aktualizácia programov 230,63
23. JUDr.Peter Peružek právne služby 120,00
22. BINS,s.r.o. plastové nádoby s kolieskami 537,60
21. CONNECT Galanta kancelárske potreby 55,53
20. KONICA Slovakia pravidelná platba 164,94
19. ZSE Energia,a.s. dodávka EE 189,86
18. ZSE Energia,a.s. dodávka EE 1197,12
17. ZSE Energia,s.r.o. dodávka EE 11,17
16. CDCP SR vedenie účtu 160,70
15. EUROactivity,s.r.o. projekt 605,00
14. ZSVAK, a.s. vodné,vyúčtovacia faktúra 217,77
13. Poradca podn.spol.s.r.o. Finančný spravodajca-vyúčtovacia fakt. 1,23
12. AVE Bratislava,s.r.o. odvoz smetí z kukanádob 1970,02
11. Vaša Slovensko,s.r.o. Stravné lístky 1424,04
10. Komensky,s.r.o. virtuálna knižnica ZŠ maď. 3,32
9. TCOM telef.poplatok MŠaZŠ 128,78
8. TCOM telefónny poplatok OcÚ 91,11
7. Kürtösy Marian vykonané práce pre OcÚ 1081,44
6. Firma Takács obedy dôchodcom 536,04
5. ZSE energia, a.s. dodávka -vyúčtovacia faktúra 1292,26
4. Mesto Galanta spoločná úradovňa 379,41 €
3. Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. dodávka plynu 1181,00
2. ZSE energia, a.s. Dodávka EE-vyúčtovacia faktúra 208,48
1. ZSE energia, a.s. Bratislava dodávka elektrickej energie-vyúčtovacia faktúra 36,94 €