Čierny Brod - Vízkelet

Realizované projekty – Stojiská a zberný dvor, Obec

Dátum zverejnenia: 21/12/2019

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“ a trvanie projektu

Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Prijímateľ:                              Obec Čierny Brod

Názov projektu:                     Stojiská a zberný dvor, obec Čierny Brod

Kód projektu ITMS2014+:    NFP312060Q637

Poskytovateľ pomoci:            Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Operačný program:                Ľudské zdroje

Prioritná os:                           6. Technická vybavenosť v obciach s                                                                         prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:                       6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k                                               zlepšeným podmienkam bývania

Zameranie projektu:               dopytovo-orientovaný projekt

Fond:                                      ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja

kód výzvy:                             OPLZ-PO6-SC611-2017-1