Čierny Brod - Vízkelet

Staršie zmluvy

 

240 VF Project & Marketing s.r.o. Žiadosť o NFP – Citizenship EACEA 1,00
239 Regionálna rozvoj. ag. Šaľa Rozšírenie a modern. kam. sys. ČB 500
238 ÚPSVaR Galanta absolventská prax
237 Obec Čierny Brod Dotácia 180,-€
236 Obec Čierny Brod Dotácia 1100,-€
235 Obec Čierny Brod Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 1000,00
234 VF & Project Marketing s.r.o. Zmluva o dielo 480,-
233 Obec Čierny Brod Dotácia TJ 1000
232 COOP Jednota, s.d. Nákupná poukážka pre seniorov 7,00/kus
231 P. Modrocký a G. Modrocká Predaj pozemkov 157,00
230 P. Modrocký a G. Modrocká Predaj pozemkov 169,80
229 Ľuboš Čeliga kúpna zmluva 1440,- EUR
228 Obec Čierny Brod Nájomná zmluva
227 Igor Dobák, 3D-Consulting Zmluva o dielo-Detské ihrisko 10449,30 €
226 Obec Čierny Brod Dotácia TJ 2000,-EUR
225 Obec Čierny Brod Dotácia TJ 2000,-EUR
224 KM CARS, s.r.o. Kúpna zmluva 14.000,- EUR
223 ČSOB Leasing, a.s. Zmluva o spotrebnom úvere 10.500,- EUR
222 Obec ČB – predávajúci predaj pozemku 21105,00 Eur
221 Obec ČB – predávajúci predaj pozemku 289,97 Eur
220 Obec ČB – prenajímateľ prenájom bytu
219 Obec ČB – prenajímateľ prenájom bytu v 15 b.j.
218 Úrad Vlády SR Poskytnutie dotácie na podporu kultúry 2500,00
217 TTSK II. Beh pre zdravý život 300,00
216 ÚPSVaR Galanta Dohoda č. 11
215 F. Dora a N. Dora Kúpna zmluva 38280,00 Eur
214 Klaudia Kissová SO 01-8
213 Andrea Lošonská SO 01-7
212 J. Vígh a G. Vígh SO 01-6
211 Zlatica Lakatošová SO 01-5
210 Agneša Novánszka SO 01-4
209 Z. Nagy a E.a Nagyová SO 01-3
208 M. Mandáková SO 01-2
207 Z. Bózsing a E. Bózsingová SO 01-1
206 Mgr. Martina Kiss SO 02-8
205 K. Szakálová a T. Szakál SO 02-7
204 Martina Czuczová SO 02-6
203 Csaba Pavel SO 02-5
202 L. Ötvöšová a R. Galáč SO 02-4
201 A. Mészárosová a L. Mészáros SO 02-3
200 Ladislav Horsicza SO 02-2
199 F. Lovas a D. Blazseková SO 02-1
198 Čierny Brod Dotácia pre FO Čierny Brod 2.000,-€
197 MD, výst. a reg. rozvoja SR 2×8 b.j. SO 02
196 MD, výst. a reg.o rozvoja SR 2×8 b.j. SO 01
195 SPP a.s Dodávka plynu
194 PD Hrušov Program-školské ovocie
193 M. Szolgová a A. Burián Kúpna zmluva 380,25
192 Czehlárik Ján MULTICAR 2500,-EUR
191 Mikuláš Burián Kúpna zmluva 76,05
190 A. Novanszký a manž. Estera kúpna zmluva 448,00
189 Ľ. Uhlárik a manž. Terézia Kúpna zmluva 419,70
188 ALATERE, s.r.o. Zber.odvoz tried. bio. rozlož. kuch. odp.-ŠJZŠ
187 Lukope, s.r.o. Zmluva o výkone inžinierskej činnosti 100,-€
186 SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia 0,00
185 TOPSET Solutions s.r.o. Dodatok k zmluve
184 OBEC ČIERNY BROD Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 500,00
183 Obec Čierny Brod dotácia 1706,92 EUR
182 ÚPSVaR Galanta Dohoda o zabezp. podm. vyk. abs. praxe 0,00
181 ALATERE, s.r.o. Zber, odvoz tried. bio. rozlož. kuch. odp.-ŠJ
180 Obec Čierny Brod Zml. o posk. dotácie z rozp. obce ČB 2000,- EUR
179 ÚPSVaR Galanta Dohoda na vyk. aktiv. čin.for. dobr. služby 0,00
178 VF Projekt & Marketing s.r.o. Projekt Kultúra národnostných menšín 300,00
177 MUDr. Michal Hudák, MPH Zml. o poskyt.lekárskej posud. činnosti 14,00 €
176 VF Projekt & Marketing s.r.o. Enviromentálny fond 2014-C2 700,-EUR
175 VF Projekt & Marketing s.r.o. Enviromentálny fond 2014-C3 700,-EUR
174 AQUAMONT spol. s r.o. zmena term. na odovzd. 8 b.j. SO 02 .
173 AQUAMONT spol. s r.o. zmena termínu na odovzdanie 8 b.j. SO 01 .
172 AQUAMONT spol.s r.o. zmena termínu na odovzdanie 8 b.j. SO 01 .
171 AQUAMONT spol.s r.o. zmena termínu na odovzdanie 8 b.j. SO 02 .
171 Západoslov.vod.spol., a.s. dodávka vody a odv.odpad.vôd .
170 Obec Čierny Brod účelová dotácia 100,- €
169 Obec Čierny Brod dotácia – Cirkev.rada ČB pri RKFÚ Mostová 1235,- €
168 Ústav inf. a prognóz školstva Prevod Didaktickej techniky do majetku obce 5166,385€
167 Obec Čierny Brod dotácia FO 2000,-
166 ZSE Energia, a.s. dodávka plynu .
165 VUB, a.s. Dohoda o blankozmenke .
164 VUB, a.s. záložná zmluva podľa zmluvy
163 VUB ,a.s. preklenovací úver podľa zmluvy
162. FO Čierny Brod účelová dotácia na činnosť FO 2.000,- €
161 Rímskok. cirkev, farnosť Košúty účelová dotácia na reštauráciu kaplnky Heď 3.000,- €
160. VF Project & Marketing s.r.o. Projekt Town Twinning 1,00 €
159. ÚPSVaR Galanta Dohoda o vykon. aktivač. činn. podľa dohody
158. Hajdúová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta. 10,00 €
157 ADA-ATELIER Rekonštrukcia VP 65372,87 €
156. ÚPSVaR Galanta Dohoda č. 5/§ 52/2013 ny vykon. aktivač. podľa dohody
155. TTSK Trnava účelová dotácia 250,00 €
154. Obec Čierny Brod Kúpna zmluva – Győryová,Tornai 803,00 €
153. TTSK Trnava účelová dotácia 300,00 €
152. Meződi BT. Budapest-HU Szerződés/Zmluva – Apostol 700.000,00 HUF
151 Obec Čierny Brod Dotá. pre Cirkev. radu ČB pri RFKÚ Mostová 1.200,-€
150 Obec Čierny Brod Dotácia pre FO Čierny Brod 2000,-€
149. ÚPSVaR Galanta Dohoda č. 8/XX/2013/§54 podľa dohody
148. Organika s.r.o. Školský mliečny program podľa zmluvy
147. TTSK Trnava účelová dotácia 500,00 €
146. Prenajímateľ: ZŠ ČB prenájom telocvične 8,30 €/1 hod.
145. Prenajímateľ: ZŠ ČB prenájom telocvične 8,30 €/1 hod.
144. Prenajímateľ:ŽŠ ČB prenájom telocvične 8,30 €/1 hod.
143. Prenajímateľ: Obec Čierny Brod D.Mészáros, V.Duba, R.Kubik, T.Ürge 0,00 €
142 Obec Čierny Brod dotácia pre Csemadok 600,-€
141. Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve o poskyt. ver. služieb na základe faktúry
140. VF Projekt&Marketing s.r.o. Sprac. žiad. o NFP pre pro. Town Twinning 1,- € bez DPH
139. VF Projekt&Matketing s.r.o. Kultúra národnostných menšín 250,-€ bez DPH
138. Obec Čierny Brod účelová dotácia pre MO Csemadok 500,00 €
137. TOPSET Solutions, s.r.o. Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/326.0/03/2008 podľa zmluvy
136. Obec Čierny Brod nájom hrobového miesta 10,00
135. Obec Čierny Brod – Attila Kučera Predaj nehnuteľnosti (pozemok p.č.1265/31) 7581,93 €
134 Ing.Marián Péteri audítor audit konsolid. závierky zostav. k 31.12.2011 700,-€
133 Ing.Marián Péteri audítor audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012 700,-€
132. VÚB, a.s. Bratislava Predĺženie splatnosti úverovej zmluvy 330,00 €
131. Poľnohosp.družstvo Tvrdošovce Finančný dar 64,60 €
130 PPA Bratislava Poskyt. NFP – Rekonštr.ver.priestr.Č.Brod 54477,39 €
129. Fyzokol s.r.o., Čierny Brod Váženie odpadu 4,00 €
128. Poľnohosp. družstvo Tvrdošovce finančný dar 25,60 €
127. ZŠ Č. Brod Zmluva o nájme nebyt. priest.-telocvičňa-GÁL 8,30 €/1 hod.
126. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Vízkeleti magyar terem – dotácia 100000,00 HUF
125. Obec Čierny Brod nájom hrob. miesta č. 548 – Popluhár Ede 5,00 €
124 Obec Čierny Brod poskytnutý transfer z rozpočtu obce 500
123. Ministerstvo dopr., výst. a reg.ro. Záložná zmluva č. 0086/520-2002/Z (15 b.j.) 262862,64 €
122 PPA Bratislava Projekt -Detské ihrisko v centre obce ČB 8.707,76 EUR
121. Úrad vlády SR Projekt: 40 rokov spevokolu Harmónia … 2000,00 €
120. Obec ČB a obec ČV Dohoda o zriad. spol. školského obvodu cestovné náklady
119 Obec Čierny Brod dotácia pre MO CSEMADOK Čierny Brod 500,-€
118 Obec Čierny Brod dotácia pre FO Čierny Brod 800,- €
117. ZŠ Čierny Brod prenájom telocvične 8,30 €/1 hod.
116. ZŠ Čierny Brod telocvičňa v areáli ZŠ 8,30 €/1 hod.
115. ZŠ Čierny Brod telocvičňa v areáli ZŠ 8,30 €/1 hod.
114. ZŠ Čierny Brod telocvičňa v areáli ZŠ 8,30 €/1 hod.
113. ZŠ Čierny Brod Pren. nebyt. priestorov – telocvična v areáli ZŠ 8,30 €/1 hod.
112. COOL MILK -ORGANIK s.r.o. školské mlieko pre MŠ podľa nariad.vlády SR
111. COOL MILK -ORGANIKA s.r.o. školské mlieko pre ZŠ podľa nariad vlády SR
110. COOL MILK s.r.o., Piešťany školské mlieko pre MŠ podľa nariad.vlády SR
109. COOL MILK s.r.o., Piešťany školské mlieko pre ZŠ podľa nariad.vlády SR
108. VÚB a.s., Mlynské nivy 1 Dod. k zmluve o termí. úvere č. 1107/2011/UZ 330,00 €
107. ÚPSV a R Galanta Dohoda o posk. príspevku na ochr.pred povod. 525,14/osoba/mes.
106 ÚPSV a R Galanta Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ 310,80 €
105. MM PROWORK s.r.o., Vykonanie činnosti BOZP a PO 540,00/rok
104. INSA s.r.o., Sereď odber a odvoz baatérií a akumulátorov 0,00
103. VF Projekt & Marketing s.r.o. Zavedenie separovaného zberu v obciach … 750,00
102. Poľn. družstvo Tvrdošovce Školské ovocie pre ŠJ pri ZŠ 0,05/1porcia; 0,15/1porcia
101. Poľ. družstvo Tvrdošovce Školské ovocie pre ŠJ pri MŠ 0,05/1porcia; 0,15/1porcia
100 Obec Čierny Brod Dotácia činnosti FO Čierny Brod z rozpočtu obce 1200,-€
99 Obec Čierny Brod 1 Dotácia zájazdu pre deti z rozpočtu obce 100,- €
98. Nadácia PONTIS, Bratislava V Rozprávkove je vždy veselo 2864,76
97. Veriteľ: ŠFRB Bratislava Podpora vo forme úveru (náj. byty) 222436,60
96. Veriteľ: ŠFRB Bratislava Podpora vo forme úveru (náj. byty) 222436,60
95. Obec Čierny Brod Hrobové miesto 10,00
94. Štátny fond rozvoja bývania zriadenie zál. práva na nehnut. ved. na LV č. 816 289167,58
93. Štátny fond rozvoja bývania zriad.zálož. práva na nehnut. ved. na LV č. 816 289167,58
92. MD, výst. a reg. rozvoja SR dot. na účel obstar. tech. vybav. k 8 b.j. SO 02 16720,00
91. MD., výst. a reg. rozv. SR dotácia na účel obstar. náj. bytov SO 02 79170,00
90. MD., výst. a reg. rozvoja SR dot.na účel obstar. techn.j vybav. k 8 b.j. SO 01 16720,00
89 MD, výst. a reg. rozv. SR dotácia na účel obstar. náj.bytov SO 01 79170,00
88. Obec Čierny Brod Hrobové miesto 10,00
87. VF Project & Marketing s.r.o. Visegred Fund 500,00
86. Obec Čierny Brod Zmluva o nájme hrobového miesta 10,-€
85. Ing. Marián Péteri, Šaľa audit účtovnej závierky za rok 2011 840,-€
84. Fyzokol, spol.s.r.o. nájomná zmluva na poľn.pozemky 915,55 € na 1 rok
83. ZSE Energia, a.s. Bratislava združ. dodávke elektriny č. m. sp.: 3103027881 podľa faktúry
82. ZSE energia, a.s. Bratislava združ. dodávke elektriny č. m. sp.: 3103027882 podľa faktúry
81. ZSE energia, a.s. Bratislava združ. dodávke elektriny č. m. sp.:3103027883 podľa faktúry
80. Trnavský samosprávny kraj poskytnutie účelovej dotácie 250,-
79. Obec Čierny Brod Zmluva o nájme hrobového miesta 10,-€
78. H. Csongová a R. Jakoč odkúpenie pozemku p.č. 125,k.ú.Č.Brod 1233,90
77. Komunálna poisťovňa Poistenie majetku a zodpov.za škodu-ZŠ maď. 29,83 €
76. Environmentálny fond Technické a biotechn. opatrenia v obci ČB 18693,00
75. BETIS, spol.s.r.o. Bratislava Technické a biotechn. opatrenia v obci ČB 11.427,65 €
74. VÚB, a.s. Bratislava Zmluva o bežnom účte 0
73. Kooperatíva poisťovňa, a.s. poistenie pracovníkov na AČ – z úradu práce 3,78 €
72. SR zas. Ministerstvo dopravy posk dotácií na spra. územn. dok. pre obec ČB 5.280,-€
71. Bartalomej Halász, Čierny Brod Tech. a biotech. opatr. v obci ČB- stavebné práce 8.200,-€
70. SPP,a.s. Bratislava Obchodné podmienky platné od 13.4.2012 0
69. Ing. Ján Kelo-A.J.K., Bratislava poskytovanie poradenstva pri fin.proj. na indiv.potreby obce 500,-€
68. Obec Čierny Brod Zmluva o prenájme hrob.miesta 10,-€
67. ÚPSVaR Galanta zabezpečenie realizácie AČ formou menších obecných služieb § 52 0
66. Úrad práce soc.vecí a rodiny Galanta poskytnutie príspevku na podporu v zamestn. 6148,-€
65. VF Project Marketing Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt podaný na výzvu EkoFondu 1.800,-€
64. Obec Čierny Brod dodatok k nájomnej zmluve o nebytových priestorov-Pošta Čierny Brod 522,63 ročne
63. Aquamont, spol.s.r.o. Horné Saliby č. 1087 Realizácia projektu nájomný bytový dom SO 02- 8 b.j. Čierny Brod 297106,40 €
62. Aquamont, spol.s.r.o. Horné Saliby č. 1087 technické vybavenie -nájomný byt.dom Čierny Brod – SO 01- 8 b.j. 34672,52 €
61. Aquamont, spol.s.r.o. Horné Saliby č. 1087 technické vybavenie – nájomný bytový dom Čierny Brod-SO 02 34672,52 €
60. Aquamont, spol.s.r.o. Horné Saliby č. 1087 Realizácia projektu: nájomný bytový dom SO 01 1-8 b.j. Čierny Brod 297106,40 €
59. ÚPn s.r.o., Drotárska cesta 37, 811 02 BA preberací protokol 0
58. ÚPn, s.r.o. Drotárska cesta 37, 811 02 BA Územný plán obce Čierny Brod – 3. etapa 13200,-€
57. ÚPn s.r.o. Drotárska cesta 37, Bratislava Spracovanie územného plánu obce Čierny Brod 1. a 2. etapa 10800,-€
56. MUDr. Michal Hudák, MPH, Sereď vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti pre obec Čierny Brod 17,-€ 1 posudok
55. G G company Gašparovics Ladislav zmluva o predaji PHM 0
54. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Internet pre ŠJ 0
53. Geod. a kart. ústav Bratislava údaje z ISKN 0
52. Obec Čierny Brod predaj pozemku 9.776,-€
51. Obec Čierny Brod nájom nebyt.priestorov v prev.budove TJ 720,-€ročne
50. Obec Čierny Brod nájom hrobového miesta 10,-€
49. Slovak Telekom, a.s. pripojenie na internet, kúpa notebook-u, 0
48. Ščúryová a Povážayová kúpa pozemku 7211,70
47. SPP dodatok k zmluve o dodávke plynu 0
46. Obec Čierny Brod predaj pozemku 29256
45. Ingrid Lukács Zámenná zmluva 0
44. Obec Čierny Brod predaj pozemku 480,-€
44. Obec Čierny Brod predaj pozemku 480,-€
43. PPA Bratislava zmena účtu 0
42. PPA, Bratislava zmena bank.účtu 0
41. ZSE Energia, a.s. dodatok k zmluve E.Výhoda 0
40. AVA-stav, s.r.o. dodatok k zmluve 127.577,64
39. VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1728/2011/D 0
38. VÚB, a.s. Zmluva č. 1830/2011/ZZ o zriadení záložného práva 106314,71 EUR
37. VÚB, a.s. Zmluva o terminovanom úvere 106314,71 €
36. VÚB, a.s.Galanta Zmluva o bežnom účte 0
35. Obec Čierny Brod predaj pozemku 428,-€
34. Konica Minolta, spol.s.r.o. zmluva o prenájme 164,94 €
33. Király Ladislav prenájom traktora 100,-€
32. Obec Čierny Brod Kúpna zmluva 465,- €
31. AVA-stav, s.r.o. Galanta Rekonštr.budovy OcÚ 126514,50
30. T COM kúpa koncového zariadenia 1,-€
29. T-COM Dodatok k zmluve 0
28. Obec Čierny Brod dotácia na činnosť pre TJ 1500,-€
27. Obec Čierny Brod dotácia 100,-€
26. Pavel Nagy dodatok k zmluve o použ.mot.vozidla 0
25. Energet, s.r.o. Zmluva o poskyt.odb.porad. 0
24. TTSK Trnava Stan zdravia-čas na oddych 600,-€
23. TTSK Trnava Projekt: Záhrada radosti pre Lienky 400,-€
22. Obec Čierny Brod dotácia pre CSEMADOK 1.500,-€
21. Obec Čierny Brod dotácia na činnosť pre TJ-FO 1.500,-€
20. DATATRADE,s.r.o. poskytovanie služby obce.info 62,40 €
19. Obec Čierny Brod Kúpna zmluva – predaj pozemku 12.700
18. Czehlárik Ján prenájom malotrakt. s prívesom 100,-/mes.
17. Mestské kultúrne stredisko nájom javiska 266 €
16 EKOTOALETY, s.r.o. Senec Objednávka na ekotoalety na dni 1.7. a 2.7.2011 0
15. Obec Čierny Brod o nájme hrobového miesta 9,96 €
14. Halászová Zuzana predaj pozemku 3.300.- €
13. Mészáros a Olaszová predaj pozemku 4790,66
12. Obec Čierny Brod Zmluva o predaji ojazdeného mot.vozidla 1195
11. Obec Čierny Brod Zmluva o prenájme nebyt.pr. 1.168,52 €
10. Obec Čierny Brod dotácia na činnosť FO 1.660,-€
9. Obec Čierny Brod nájom nebyt.priest.a plochy 600,-€
8. SEGA Audio spol.s.r.o. technická služba-poplachový systém KD 0
7. Obec Čierny Brod dotácia na činnosť z rozpočtu obce 1.000,,-€
6. Obec Čiern Brod finančné prostriedky na činnosť FO 3.320,-€
5. IVES, Košice technická podpora 265,54
4. Ing.Pavel Nagy použitie vlastného motor.vozidla 200 € mesačne
3. Erika Bogárová, Mierová 1430/45, Galanta vypracovanie PD pre ÚP a stav.povolenie 11846,55 €
2. JUDr. Peter Peružek, advokát zastupovanie v právnych úkonoch od1.3.2011do 31.12.2011 1440,-€
1 Obec Čierny Brod dotácia z rozpočtu obce 3320,-eur