Čierny Brod - Vízkelet

ÚPSVaR Galanta

Dátum zverejnenia: 01/06/2015

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu “Podpora zamestnávania UoZ” pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

Prílohy