Čierny Brod - Vízkelet

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019 – Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019

Dátum zverejnenia: 28/03/2019

E-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

marcelakovac@ciernybrod.sk

________________________________________________________________________________________

E-mailová adresa na doručenie žiadostí  o vydanie hlasovacieho preukazu:

marcelakovac@ciernybrod.sk

________________________________________________________________________________________

V obci Čierny Brod sa na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

vytvára :

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom  1

pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to :

sobášnu sieň v budove obecného úradu, adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.

___________________________________________________________________________________________

Zodpovedná osoba pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019:

Marcela Kováč, tel. : 031/7848191

Prílohy