Čierny Brod - Vízkelet

Výzva-Felhívás

Dátum zverejnenia: 15/11/2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2022. Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

 

Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívja az ingatlan tulajdonosokat, bérlőket és kezelőket, azon fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására legkésőbb 2022.01.31-ig, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és az elektromos berendezések megfelelő működését, és amelyek az ő ingatlanukon helyezkednek el. Amennyiben a megadott határidőn belül nem kerül sor a fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására, akkor a 2012. évi 251. sz. a villamos-energiáról szóló törvény 11. § és későbbi módosításaival összhangban, e tevékenységet a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek fogja végrehajtani.