Čierny Brod - Vízkelet

Zastupiteľstvo

Starosta obce Čierny Brod: Ing. Pavel Nagy
Zástupca starostu obce: Štefan Horváth

Hlavný kontrolór obce Čierny Brod: Ing. Jozef Török

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva. Vo volebnom období 2018 – 2022 sú ustanovené tieto stále komisie:

1/ Finančná komisia

– predseda: Štefan Horváth
– členovia:   Csaba Kelecsényi, Kristián Mészáros

2/ Komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ochrana životného prostredia

– predseda:  RNDr. Roland Kubik
– členovia:    Ing. Peter Galambos, Ing. Tomáš Tumma

3/ Komisia kultúry, družobných stykov a športových aktivít

– predseda:  Michaela Vargová
– členovia:    Attila Bodri, Csaba Kelecsényi

4/ Komisia školstva a mládeže, sociálna, zdravotná, obchodu, služieb a ochrana verejného poriadku

– predseda:  Ing. Tomáš Tumma
– členovia:    RNDr. Roland Kubík, Karol Bodri

5/ Komisia na ochranu verejného záujmu

– predseda:  Ing. Peter Galambos
– členovia:    Štefan Horváth, Kristián Mészáros