Čierny Brod - Vízkelet

Zastupiteľstvo

Starosta obce Čierny Brod: Ing. Pavel Nagy
Zástupca starostu obce: Štefan Horváth

Hlavný kontrolór obce Čierny Brod:

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecným zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva. Vo volebnom období 2014 – 2018 sú ustanovené tieto stále komisie:

1/ Finančná komisia

– predseda: Ildikó Mészárosová
– členovia:   Priska Viczénová, Ing. František Kubik

2/ Komisia výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a ochrana životného prostredia

– predseda:  Ing. František Kubik
– členovia:    Oto Culinka, Tibor Pavel

3/ Komisia kultúry a družobných stykov

– predseda:  Priska Viczénová
– členovia:    Mgr. Ildikó Serczelová, Andrea Deák

4/ Komisia školstva a mládeže

– predseda:  Mgr. Ildikó Serczelová
– členovia:    Ildikó Mészárosová Ing. Kamil Zaťko

5/ Komisia športových aktivít

– predseda:  Tibor Pavel
– členovia:    Oto Culinka, Štefan Horváth

6/ Komisia sociálna, zdravotná, obchodu, služieb a ochrana verejného poriadku

– predseda:  Štefan Horváth
– členovia:    Andrea Deák, Ing. Kamil Zaťko

7/ Komisia na ochranu verejného záujmu

– predseda:  Ing. Kamil Zaťko
– členovia:    Štefan Horváth, Tibor Pavel