Ugrás a tartalomra

Eltérően

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vízkelet.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, (nie z dôvodu karantény, COVID-19) má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. O prenosnú urnu treba požiadať Obecný úrad v Čiernom Brode na nasledovnom telefónnom čísle: 0910 477 422. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Az a szavazópolgár, aki komoly okok miatt, elsősorban az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, (nem karantén, ill. COVID-19) mozgóurnát kérhet a Vízkelet-i Községi Hivataltól a következő telefonszámon: 0910 477 422. Fontos tudnivaló, hogy csak a községünkben állandó lakhelyre bejelentkezett polgárok kérhetnek mozgóurnát.

Mellékletek

Leírás

Informácia – Špeciálny spôsob hlasovania pri spojených voľbách dňa 29. októbra 2022


Oprávnený volič (ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti) podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi Miestnej volebnej komisie v Čiernom Brode sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovania je možné najskôr v pondelok, 24. októbra 2022. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, v piatok 28. októbra 2022 možno podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čiernom Brode:
Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová
t.č.: 031/ 78 48 191

Mellékletek

Leírás

Oznámenie

V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín dňa 30.08.2022 po 16:00 hodine, žiadame 15 minút pred odovzdaním kontaktovať zapisovateľku:

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

Tel: 0910 477 422

Értesítés

2022.08.30-án 16:00 óra után a jelöltlista problémamentes átvétele érdekében kérjük, hogy az átadás előtt 15 perccel vegyék fel a kapcsolatot a jegyzőkönyvvezetővel.

Szolga Uhrovič Nikoletta

Tel: 0910 477 422

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom 1 pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.

Mellékletek

Leírás

E-MAILOVA ADRESA NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

obecciernybrod@ciernybrod.sk

ZAPISOVATEĽ MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE:

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 vymenúva:

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

Tel: 031/78 48 191

e-mail: uhrovicova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 925 08 Čierny Brod 1