Ugrás a tartalomra

Zberný dvor

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Zberný dvor a vývoz separovaného a komunálneho odpadu

V zmysle prijatého zákona o odpadoch od 1.1.2019 bude obec, okrem iných poplatkov spojených
s likvidáciou odpadov spoločnostiam, platiť aj poplatok za uloženie odpadu podľa množstva vyseparovaných
odpadov. V závislosti od narastajúcich nákladov na odpadu sa bude vyvíjať aj poplatok za komunálny odpad
na obyvateľa a kalendárny rok. Preto je veľmi dôležité, aby každý z nás zodpovedne pristupoval
k separovaniu jednotlivých zložiek odpadov.
Zberný dvor je určený na bezplatné (okrem drobného stavebného odpadu) uloženie odpady z domácností
pre fyzické osoby, občanov s trvalým pobytom v Čiernom Brode, nasledovného charakteru a množstva:

 1. Objemný odpad – rozobratý drevený nábytok, skrine, postele, koberce, okenné rámy bez sklenenej
  výplne a pod. a dosky v maximálnych rozmeroch: dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, v množstve do 1 m 3 /rok na jedného
  obyvateľa, jednorazovo nie viac, ako jeden prívesný vozík za osobným motorovým vozidlom.
 2. Drobný stavebný odpad – po drobných úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani
  ohlásenie. Betón, ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb, tehly, obkladačky, dlaždice,
  keramika, tvárnice. Maximálne množstvo pre uloženie drobného stavebného odpadu jednorazovo, nie viac
  ako 1 prívesný vozík za osobné motorové vozidlo. Sadzba poplatku drobného stavebného odpadu je
  stanovená na 0,078 Eur/kg.
 3. Papier a lepenka – zberný dvor a kontajnery v obci
 4. Sklo – zberný dvor a kontajnery v obci
 5. Tvrdý plast – všetky druhy plastov bez nečistôt
 6. Kov a obaly z kovu – obec nezbiera nakoľko sa v obci nachádza prevádzka zberu kovového odpadu
  KORRAL s.r.o.
 7. Šatstvo a textílie – zberné nádoby v obci
 8. Elektrické spotrebiče – chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory, vysávače, kuchynské
  spotrebiče, elektrické hračky a podobne – bez obmedzenia
 9. Biologicky rozložiteľný odpad (bioodpad) – zelený odpad, orezy konárov, stromčeky, drevo, kvety, tráva,
  burina, lístie, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, hobliny
 10. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností – nespracované zostatky pokrmov a potravín
  rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné
  škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, potraviny po záručnej dobe
 11. Jedlé oleje a tuky – je možné odovzdať vo fľašiach alebo v bandaskách
  Zberný dvor – súpisné č. 4 je otvorený:
  Streda: 13:00 – 17:00
  Sobota: 08:00 – 12:00