Ugrás a tartalomra

Voľby

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Vízkelet.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Prenosná urna na požiadanie

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. O prenosnú urnu treba požiadať Obecný úrad v Čiernom Brode na nasledovnom telefónnom čísle: 031 / 78 48 191. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Mozgóurna igénylése

Az a szavazópolgár, aki komoly okok miatt, elsősorban az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, mozgóurnát kérhet a Vízkelet-i Községi Hivataltól a következő telefonszámon: 031 / 78 48 191. Fontos tudnivaló, hogy csak a községünkben állandó lakhelyre bejelentkezett polgárok kérhetnek mozgóurnát.

Mellékletek

Leírás

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie

hlasovacieho preukazu pre referendum 21.01.2023

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne (najneskôr 20.01.2023)

v listinnej forme (najneskôr 02.01.2023 adresa na doručenie žiadosti v písomnej forme:

Obec Čierny Brod

925 08 Čierny Brod 1

elektronicky (najneskôr 02.01.2023) e-mailom na adrese:

uhrovicova@ciernybrod.sk

Všetky potrebné informácie o vydaní hlasovacieho preukazu nájdete na stránke:

https://www.minv.sk/?referendum – Informácia pre voliča a voľby poštou (Hlasovací preukaz)

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 19 ods. 4

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

pre referendum roku 2022

vymenúva

Ing. Nikoleta Szolga Uhrovičová

tel.: 031/78 48 191

e-mail: uhrovicova@ciernybrod.sk

sídlo: Obec Čierny Brod, 905 08  Čierny Brod č. 1

Mellékletek

Leírás

Starosta obce Čierny Brod, Ing. Pavel Nagy podľa § 8 ods. 1

zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

pre referendum 2022 vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom  1

pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.