Preskočiť na obsah

Voľba poštou / Postai úton történő szavazás

Zverejnené
24. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
24. júla 2023 − 22. augusta 2023
Kategória

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

www.minv.sk/?nr23-posta

Postai úton történő szavazás

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:

www.minv.sk/?nr23-posta

Prílohy