Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Čierny Brod.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Prenosná urna na požiadanie

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky. O prenosnú urnu treba požiadať Obecný úrad v Čiernom Brode na nasledovnom telefónnom čísle: 031 / 78 48 191. Prenosnú urnu môžu žiadať iba voliči s trvalým pobytom v našej obci.

Mozgóurna igénylése

Az a szavazópolgár, aki komoly okok miatt, elsősorban az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy felkeresse a szavazóhelyiséget, mozgóurnát kérhet a Vízkelet-i Községi Hivataltól a következő telefonszámon: 031 / 78 48 191. Fontos tudnivaló, hogy csak a községünkben állandó lakhelyre bejelentkezett polgárok kérhetnek mozgóurnát.

Prílohy

Popis

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

www.minv.sk/?nr23-posta

Postai úton történő szavazás

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagy papíralapú dokumentum formájában.

A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:

www.minv.sk/?nr23-posta

Prílohy

Popis

Oznámenie


Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
je možné doručiť na e-mailovú adresu:
uhrovicova@ciernybrod.sk


Értesítés


A tagok és póttagok jelölését a helyi választási bizottságokba
az alábbi e-mail címre lehet kézbesíteni:
uhrovicova@ciernybrod.sk

Prílohy

Popis

Starosta obce Čierny Brod, RNDr., Ing. Roland Kubík podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 vytvára v obci Čierny Brod

jeden volebný okrsok pod poradovým číslom 1 pre celú obec Čierny Brod

a určuje pre vyššie uvedený okrsok volebnú miestnosť, a to:

sobášnu sieň v budove obecného úradu,

adresa: 925 08  Čierny Brod č. 1.

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR