Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj


Trnavský

Okres

Galanta

Región

Podunajský

Počet obyvateľov

1611

Rozloha


1770 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1223

Nadmorská výška v strede obce je 118 m n. m. a v chotári 117 – 118 m. n m. Čierny Brod leží v Podunajskej nížine na nive Dudváhu, ktorý preteká obcou. Chotár je odlesnená rovina s lužnými, prípadne lužnými černozemnými pôdami.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1.časť

Súčasnosť obce

Demografia
Počet obyvateľov k 31.12.2011 spolu 1593
muži 807
ženy 786

•Predproduktívny vek (0-14) spolu 207
•Produktívny vek (15-54) ženy 457
•Produktívny vek (15-59) muži 571
•Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 358
•Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 1
muži 7
ženy -6

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:
• Predajňa potravinárskeho tovaru
• Pohostinské odbytové stredisko
• Predajňa nepotravinárskeho tovaru
• Predajňa pohonných látok
• Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
• Telocvičňa
• Ihrisko pre futbal (okrem školských)
• Pošta
• Verejný vodovod
• Verejná kanalizácia
• Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
• Rozvodná sieť plynu
• Komunálny odpad
• Využívaný komunálny odpad
• Zneškodňovaný komunálny odpad
• Základná škola
• Materská škola