Preskočiť na obsah

VZN 1_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady