Návrh VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.(003)

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 22. novembra 2022
Kategória

Prílohy