Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národ. zoznamu území európskeho významu – Verejná vyhláška

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 16. marca 2023
Kategória

Prílohy