VZN 3-2022 o miestnach daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy